NASZE PRZEDSZKOLE

Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Krasnoludki” położone jest w Centrum Bielawy. Mieści się w dużym trzykondygnacyjnym budynku „zaadoptowanym” na potrzeby przedszkola. Przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią wśród rodziców i nie tylko. Dowodem na to jest co roku pełny stan zapisanych dzieci, co więcej, tworzy się listy dzieci oczekujących na miejsce. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, od godz. 5.30 do 16.30.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole – przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców, promującym działanie twórcze i zdrowy tryb życia.

MISJA PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu:

 • Dziecko znajduje możliwość indywidualnego rozwoju.
 • Jest aktywne twórczo.
 • Zdobywa wiedzę i umiejętność dzięki aktywnym metodom pracy.
 • Poznaje swoje prawa.
 • Czuje się bezpieczne w życzliwej i dobrej atmosferze.

NASZE SUKCESY

 • Przedszkole ma bogatą ofertę zajęć dodatkowych.
 • W przedszkolnej bibliotece znajduje się zbiór scenariuszy sytuacji edukacyjnych opracowanych przez nauczycielki, w których zastosowano metody aktywne.
 • Dzieci i rodzice pozytywnie wypowiadają się na temat zmian, jakie zachodzą w przedszkolu, czują się współgospodarzami przedszkola.
 • Rodzice wyrażają poparcie dla działalności placówki, akceptują działanie wychowawczo-dydaktyczne.
 • Funkcjonuje WDN.
 • 100% nauczycieli ukończyło różnorodne formy doskonalenia zawodowego.
 • Minimum 2x do roku odbywają się zajęcia nowatorskie z wykorzystaniem aktywnych metod z udziałem rodziców.
 • Przedszkole zna losy swoich absolwentów.
 • Sprzęt ogrodowy umożliwia bezpieczne zabawy w terenie.
 • 95% dzieci nie ma trudności adaptacyjnych w przedszkolu.
 • Absolwenci z naszego przedszkola są bardzo dobrymi uczniami w szkole.

PROGRAM ROZWOJU

Realizujemy go w oparciu o następujące zadania:

 • Nauczyciel upowszechniający zdrowy tryb życia
 • Zabawa podstawą rozwoju
 • Aktywność ruchowa z muzyką oraz bezpieczeństwo dzieci
 • Będę mówić jeszcze lepiej
 • Współdziałanie wszystkich pracowników przedszkola
 • Współpraca z rodzicami
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • Baza przedszkola

Przedszkole dysponuje bazą niezbędną do realizacji zadań statutowych i osiągania wysokiej jakości pracy. Każda grupa wiekowa ma własną salę zabaw – słoneczną i przestronną oraz jadalnię i toaletę. Meble dostosowane są do wzrostu dzieci, zgodnie z normą, bezpieczne. W przedszkolu jest dużo pomocy edukacyjnych i zabawek. Każda grupa posiada radiomagnetofon oraz kompoter. Są dwa pianina, telewizor, odtwarzacz video, kserokopiarka, fax, skatalogowane tablice demonstracyjne. Ogród został zmodernizowany oraz wyposażony w nowy, ekologiczny sprzęt do zabaw. Systematyczne przeglądy pozwalają na wyeliminowanie uszkodzonego sprzętu. Baza przedszkola jest sukcesywnie modernizowana lub uzupełniana w zależności od posiadanych środków finansowych i dostosowana do potrzeb i oczekiwań dzieci, rodziców i nauczycieli. Posiadamy bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę przedszkola – jest ona dostępna dla dzieci, nauczycieli i rodziców. Codzienny pobyt dziecka podzielony jest na różne etapy, zapewniające dzieciom wszystkie formy aktywności poprzez zabawę i edukację.

By uatrakcyjnić i unowocześnić edukację naszych wychowanków nauczycielki wykorzystują różnorodne formy i metody pracy:

 1. Weronika Sherborne (metoda ruchu rozwijającego)
 2. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (matematyka)
 3. Elementy Marii Montessori
 4. Bity informacyjne Glena Domana
 5. Pedagogika zabawy ,,KLANZA”
 6. Logorytmika
 7. Różnorodna metody aktywne.
 8. Pracę wyrównawczą i indywidualną
 9. Elementy terapii pedagogicznej
 10. Muzykoterapię

Absolwenci naszego przedszkola są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia obowiązku szkolnego.Nasze kontakty z nauczycielami ze szkół podstawowych są systematyczne, owocne, mamy możliwość wymieniać się doświadczeniami a dzieci uczestniczą w różnych zajęciach , wspólnych zabawach, przygotowujemy teatrzyki, które dzieci przedstawiają, zapraszając kolegów z innych przedszkoli i szkół. W naszym przedszkolu, każde dziecko znajduje swoje miejsce, dzieci bardzo szybko adoptują się w naszej placówce. Zapewniamy dzieciom radość, ciepło, dobrą i rzetelną opiekę oraz wspaniałą zabawę. Uwzględniamy indywidualne upodobania żywieniowe dzieci. Dzieci mają możliwość krótkiego wypoczynku przy muzyce relaksacyjnej. Dzieci uczestniczą w zajęciach rozwijających uzdolnienia : plastyczne, teatralne, wokalne i taneczne. Przy ustalaniu imiennych wykazów grup analizuje się wnikliwie karty dzieci, ankiety o dziecku, bierze się pod uwagę opinie i prośby rodziców i nauczycielek. Nasi wychowankowie mają możliwość prezentowania swoich zdolności i umiejętności w konkursach, przeglądach, turniejach, są przy tym ambasadorami naszego przedszkola w regionie i powiecie. O sukcesach naszych wychowanków świadczą bardzo liczne nagrody (dyplomy, puchary dla przedszkola) – nagrody indywidualne i rzeczowe dla dzieci.  Nauczyciele prowadzą systematyczną obserwację dziecka, wykorzystując opracowane przez siebie narzędzia badawcze, przeanalizowane i zatwierdzone na posiedzeniach rady pedagogicznej. Wszelkie potrzeby dziecka są rozpoznawane i zaspokajane w jak największym stopniu. Dzieci są radosne, wesołe, zawsze chętne do wszelkiego działania, rodzice zadowoleni, spokojni, pełni ufności, ponieważ wiedzą, że ich dzieci są bezpieczne.